Sąlygos ir taisyklės


SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

  1. 1. Bendrosios nuostatos.
   1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. Parduotuvėje www.ruta-meta.lt.Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   1.2.Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
   1.3. Jūs, naudodamasis el. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.
   1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
   1.5. Jūs el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
   1.6. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
   1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.6.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   1.6.3. juridiniai asmenys;
   1.6.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
   1.7. El.parduotuvės sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
   1.8. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
   1.9.Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti  el.paštu rmrutameta@gmail.com „Ruta-meta.lt“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju „www.ruta-meta.lt“  ir turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.
   1.10. „www.ruta-meta.lt“   neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

   2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
   2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
   2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@ruta-meta.lt , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris vadovaujantis LR teisės aktais pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes Pardavėjui. Pirkėjui tokiu atveju tenka prekių grąžinimo išlaidos.
   2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, nenuimti prekės žymėjimo etiketės taip pat ji nebuvo naudojama.
   2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
   2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti raštu pardavėją.
   2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
   2.7. Pirkėjas, naudodamasis el. Parduotuve www.ruta-meta.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

   3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
   3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
   3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
   3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
   3.5.Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

   4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka.
   4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
   4.2.Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
   4.3.Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
   4.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti pirkimo paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
   4.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
   4.6. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Prekėms taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.
   4.7. Sąskaitą-faktūrą Elektroninė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su prekėmis.
   4.8. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   4.8.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenųsaugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
   4.8.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
   4.9. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

   5. Prekių pristatymas.
   5.1. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.
   5.2. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
   5.2.1. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;
   5.2.2. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą terminalą, jei prekės smulkios.
   5.3. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją galimas tik susitarus individualiai.
   5.4. Prekių pristatymo terminai:
   5.4.1. Užsisakius prekių pristatymą į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių, prekės Pirkėjui pristatomos per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento.
   5.4.2. Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytą adresą arba į paštomatą prekės Pirkėjui pristatomos per 5 (penkias) darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. 
   5.5. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
   5.6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį.
   5.7. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
   5.8. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
   5.9. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymo sąlygos“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
   5.10. Užsakius daugiau nei vieną Prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
   5.11. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti.
   5.12. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
   5.13. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.
   5.14. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
   5.15. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
   5.16. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeisti.

   6. Prekių kokybė.


   6.1. Kiekvienos el. Parduotuvėje www.ruta-meta.lt parduodamos prekės duomenys, savybės nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.


   6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


   6.3. Visoms prekėms suteikiama Visoje ES privaloma 2 metų garantija. 

    1. 7. Prekių grąžinimas ir keitimas.
     7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos/grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos pagal pateiktą sąrašą CK.6.228 (10) Str. 2d. Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami per 14 kalendorinių dienų tik į mokėtojo banko sąskaitą, kuri bus nurodyta prekių gražinimo anketoje, kurią pridėti prie gražinamų prekių būtina. Anketą Pardavėjas atsiunčia į Pirkėjo elektroninį paštą Pirkėjui, iš karto kai buvo informuotas pardavėjas elektroniniu paštu rmrutameta@gmail.com
     7.2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją nurodytu el.paštu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Nekokybiškas prekes galima grąžinti jei trūkumai nustatyti per produkto tinkamumo vartoti terminą.
     7.3. Pirkėjui grąžinant/keičiant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
     7.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
     7.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta apžiūros metu ir saugiai supakuota gražinimui per kurjerių tarnybą;
     7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
     7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
     7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantis dokumentas (sąskaita) bei asmens tapatybę patvirtinantis asmens dokumentas/atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas), jei įmonę atstovauja ne vadovas.
     7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
     7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
     7.7. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

   8.Šalių teisės ir pareigos.
   8.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
   8.2. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
   8.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
   8.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
   8.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
   8.6. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
   8.7. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
   8.9. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

   9.Baigiamosios nuostatos.
   9.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
   9.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
   9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu rmrutameta@gmail.com
   9.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   9.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. O jei neužtenka LR institucijų galite kreiptis http:/ec.europa.eu/odr/.

   9.7. www.ruta-meta.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.
   9.8. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.
   9.9. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.